Diffusion av det Balanserade styrkortet i svensk press

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Linda Widmark; Sara Krohn; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Bakgrund: Under de senaste decennierna har ett flertal nya koncept presenterats inomekonomistyrning, såsom det Balanserade styrkortet, Aktivitetsbaserad kalkylering ochMålkostnadsanalys. Dessa, och även flera andra, innovationer betraktas ofta sommodekoncept. Forskning har gjorts för att se om diffusionen, spridningen, av olikainnovationer följer en för mode typisk livscykel. Spridningen kan ske genom ett flertalolika kanaler och en av dem är press. Tidigare har diffusion av managementkoncept sommode studerats i vetenskaplig press men vi ska se närmare på den spridning som sker iden svenska icke-vetenskapliga pressen. Vi kommer att studera det Balanseradestyrkortet, som är ett aktuellt och väletablerat koncept.Problemställning: Uppsatsens huvudproblem är: ”Hur ser spridningen av detBalanserade styrkortet ut i den svenska pressen.” Första steget i denna process är attbekräfta att det Balanserade styrkortet kan ses som ett modekoncept för att sedan gåvidare och se hur spridningen ser ut i olika kategorier av press. Därefter vill vi se vilkabudskap som förmedlas och vilken tyngd styrkortet har i artiklarna.Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera spridningen av det Balanseradestyrkortet i svensk press över tiden.Tillvägagångssätt: Sökningar har med hjälp av databaser genomförts i den svenskapressen från året för styrkortets tillkomst, 1992, till och med årsskiftet 2005/06. Ettunderlag har sammanställts för att sedan utifrån den teoretiska referensramen analyseras.Resultat och slutsats: Vi har bekräftat att det Balanserade styrkortets spridning över tid iden svenska pressen sker på det sätt som kännetecknar ett mode. Skillnader i spridningensyns mellan olika typer av press och vi har även sett vilka de största aktörerna är.Förslag till fortsatta studier: Under arbetet med vår uppsats fick vi idéer om uppslag tillföljande problem som skulle komplettera vår uppsats väl. Att studera spridningen hosandra koncept och jämföra detta med vårt resultat. Undersöka lanseringsstrategin bakomdet Balanserade styrkortet för att se om ett medvetet val gjorts för att uppnå storspridning i pressen. Se närmare på begreppet innovation, är de innovativa eller är det bara”gammalt vin i nya flaskor”? Stämmer den i pressen förmedlade bilden av styrkortet medverkligheten? Undersöka vilken kanal som är den bästa för att sprida sitt budskap?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)