Situationell Brottsprevention - en studie om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Vårby gård

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i området Vårby gård som är ett område i Huddinge kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärderna ser ut i Vårby gård med utgångspunkt i att analysera Huddinge kommun, fastighetsbolaget Huge bostäder och fastighetsbolaget Balders trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Studien är utförd med hjälp av intervjuer som genomfördes via telefon med en person från Huge bostäder, Balder och Huddinge kommun, där respektive person var huvudansvarig för det specifika trygghets och brottsbekämpande arbetet. Personerna fick svara på frågor om deras brottspreventiva och trygghetsskapande arbete i Vårby gård. Utöver intervjuer utgick studien från undersökningar av kommunala dokument och rapporter från Huddinge kommun. I uppsatsen beskrivs hur arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande ser ut dels utefter hur de enskilda aktörerna arbetar med dessa frågor, men också hur samarbetet mellan dem och andra aktörer ser ut. Uppsatsen belyser även åtgärder som vidtagits rörande det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt resultat som en del av dessa åtgärder bidragit till. Resultatet visar att det sker ett stort trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Vårby gård, där det även sker i andra delar av Huddinge kommun. Samarbetet mellan Huddinge kommun, Huge bostäder och Balder sker primärt genom existerande nätverk, men där andra aktörer finns med. Samarbetet är därför inte specifikt inriktad kring dessa tre aktörer. Arbetet inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är även teoretiskt förankrat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)