Pedagogers upplevelser av stress i förskolan : en enkätstudie om stress bland pedagoger.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Studien undersöker om och på vilket sätt pedagoger upplever stress i förskolan och vad som i så fall leder till detta. Vi undersöker också pedagogers syn på om eventuell stress påverkar barn i verksamheten. Med hjälp av enkätundersökningar vill vi få kunskap om stress i förskolan. Syfte Syftet med studien är att undersöka om pedagoger känner av stress och vad det är som bidrar till denna stress. I relation till detta vill vi undersöka om pedagogerna anser att deras egen stress påverkar verksamheten och barngrupperna. Metod Vi har använt oss av enkät som datainsamlingsmetod. Enkäten innehåller både öppna och slutna frågor. I analysarbetet har vi använt oss av kvantitativ analysmetod och har valt komplettera denna studie med kvalitativ analys. Resultat Studien visar att 30 % (16) av respondenterna känner sig stressade i förskolan. 64 % (34) av respondenterna upplever ibland stress i förskolan och 6 % (3) känner sig aldrig stressade. Av de 53 respondenter som deltagit var det cirka 58 % (31) som upplever att deras stress påverkar verksamheten, 38 % (20) upplever att deras stress inte påverkar verksamheten och 4 % (2) upplever att stressen påverkar verksamheten ibland. 60 % (32) upplever att stressen påverkar barnen, 38 % (20) upplever inte att barnen påverkas och 2 % (1) svarade att hens stress påverkar barnen ibland. De arbetssituationer som påverkar respondenterna mer än andra är stora barngrupper, dåligkommunikation och arbetsuppgifter som inte har med yrket att göra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)