Lärares åsikter om vårdnadshavares inflytande och delaktighet över utbildningen. Teachers opinions about legal guardians’ influence and participation in education

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur fem lärare i årskurserna ett, fyra och fem arbetar med inflytande och delaktighet för vårdnadshavare i skolan. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer undersöktes vad delaktighet och inflytande för vårdnadshavare innebär för läraren. Vilka möjligheter för delaktighet och inflytande skapar läraren, och vilka för- respektive nackdelar med inflytande och delaktighet för vårdnadshavaren anser läraren kan finnas? Resultaten av undersökningen visar att lärarna gör likartade tolkningar av betydelsen och innebörden av delaktighet och inflytande för vårdnadshavaren. Det som skiljer lärarna och framförallt årskurserna åt är de olika arbetssätten de använder sig av i arbetet. Den största skillnaden i detta fall mellan årskurserna är att i årskurs ett träffar lärarna i större utsträckning vårdnadshavarna på daglig basis, eftersom en stor andel av dem hämtar och lämnar de egna barnen i skolan. Detta viket kan jämföras med årskurs fyra och fem där merparten av eleverna tar sig till och från skolan på egen hand. Utmärkande fördelar med inflytande och delaktighet för vårdnadshavarna enligt lärarna är att de är/blir engagerad i elevens skolgång och utveckling. Nackdelarna kan vara att vårdnadshavaren vill bestämma och påverka skolans verksamhet i större utsträckning än vad som anses möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)