Tillväxt- och åtgärdsstudie av den invasiva arten Reynoutria japonica, Parkslide

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

Författare: Josefine Holm; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Hoten mot den biologiska mångfalden är många men kan delas in i tre huvudkategorier: biotopförstörelse, överexploatering och införsel av främmande arter. Främmande eller invasiva arter är arter som introducerats till en plats av människan och som orsakar stora problem för den inhemska biologiska mångfalden som redan existerar på platsen. Parkslide (Reynoutria japonica) är en av de arter som idag räknas som mest invasiv och skapar stora problem för den biologiska mångfalden och samhället. Parkslide har ett aggressivt rotsystem som sprider sig över stora ytor och snabbt utplånar allt som växer i anslutning till den.Syftet med studien var att i samarbete med Örnborg Kyrkander biologi & miljö AB, utarbeta åtgärdsmetoder mot Parkslide samt att studera hur stora rhizomfragment av arten behövde vara för att tillväxa. Studien delades upp i Studie A och B, där studie A undersökte rhizomfragmentens tillväxt. Studie B utförde åtgärdsförsök på Parkslide med hjälp av åtgärdsmetoderna: salt, ättika (24%) samt såpa. Resultatet för studie A visar att det finns skillnad i tillväxt mellan rhizomfragment på 1 cm och rhizomfragment på 3 cm, där 1 cm tillväxte 0% och 3 cm tillväxte 100%. Resultaten hos Studie B visade att salt var överlägsen som åtgärdsmetod och såpa minst effektiv.De resultat som studien lyckats få fram på kort tid bidrar på sikt till att en reducering av Parkslide skulle kunna vara möjlig, vilket kan vara till stor hjälp i skyddandet av de habitat som är speciellt viktiga för många arter och i slutändan för den biologiska mångfalden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)