Tvångsinjektioner: Ett nödvändigt ont : En studie om sjuksköterskans erfarenheter kring tvångsinjektioner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Inom psykiatrisk slutenvård förekommer det att sjuksköterskor får utdela tvångsinjektioner till patienter. Tvångsinjektioner faller under lagen om psykiatrisk tvångsvård då det är en speciell typ utav vård som innefattar att patienten ej längre tar vården frivilligt. Tidigare forskning visar på att patienter ofta har dåliga erfarenheter utav att ha fått en tvångsinjektion och även ofta ser det som en kränkning. Sjuksköterskor har även uttryckt att detta medför etiska utmaningar men också att kunskapen om tvångsinjektioner hos personal är bristande. Detta tyder på att det här finns ett förbättringsområde inom vården. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att ge patienter tvångsinjektioner i psykiatrisk slutenvård. Metod: Studien följer en kvalitativ design med en induktiv ansats. Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer med fyra sjuksköterskor. Resultat: Resultatet pekar på att sjuksköterskan ser att tvångsinjektioner är ett nödvändigt ont och har svårt att bearbeta situationer med tvångsinjektioner, men att teamet kan vara ett behjälpligt stöd. Resultatet utmynnade i fyra kategorier; att inse begränsningar, att vara en del i ett team, att förbättra upplevelsen för patienten och att känna att man gör skillnad. Slutsats: Sjuksköterskor vill se en utveckling gällande kompetensutveckling för situationer med tvångsinjektioner för att säkerhetsställa en god vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)