[Videon är i samarbete med...] - En undersökande studie om attityder till produktplacering i det digitala medielandskapet YouTube

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Produktplacering och sponsrat material i sociala medier ökar markant till följd av det digitala landskapets spridning. Det blir allt mer vanligt att blanda kommersiellt innehåll i icke-kommersiella sammanhang, vilket medför förvirring och oro hos konsumenter. Ett exempel på detta är videoplattformstjänsten YouTube. Influencer marketing på YouTube växer för var dag av orsaken att man genom tjänsten kan nå ut till en bredare publik – vilket många företag utnyttjar. Uppsatsen syftar till att bidra med en ökad förståelse för vilka eventuella reaktioner som produktplacering i videoklipp framkallar, eller inte framkallar. Studien undersöker mottagarens attityd till sponsrat material och produktplacering och visar likheter och skillnader mellan producenter och konsumenter. Den undersöker även om konsumenternas reaktioner skiljer sig åt beroende på hur videorna förhåller sig till givna rekommendationer och riktlinjer. Undersökningen har skett genom kvalitativ metod och intervjuer tillsammans med både en konsumentmålgrupp och en producentmålgrupp.Resultatet visar att reaktionerna är många och varierande, de negativa reaktionerna är dock dominerande. Producenternas och konsumenternas åsikter skiljer sig till största del åt och producenterna är mer positivt inställda. Faktorer som varumärkeskännedom, tillit och engagemang har ofta stor betydelse för en framgångsrik marknadsföring genom YouTube.Slutsatsen indikerar att reaktioner så som nyfikenhet, intresse, irritation och avundsjuka är vanliga reaktioner på produktplacering. Konsumenterna tycks också mer positiva till integrerad reklam i videoklipp trots att rekommendationerna talar för det motsatta kring hur de bör framställas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)