"Like Ships in the Night": A thesis on the relationship between the EU and international law, and whether the implementation of UNSC Resolutions into the EU legal order has developed a rule of particular customary international law for the EU member state

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Ur ett folkrättsligt perspektiv har EU en säregen karaktär, som gör att Unionen skiljer sig från andra internationella organisationer. Framför allt har EU åstadkommit en höggradig autonomi från såväl det internationella samfundet som medlemsstaternas nationella rättssystem. I doktrinen har anförts att detta skapar ett ”komplext triangulärt förhållande” mellan nationell rätt, EU-rätt och folkrätt. Denna uppsats fokuserar på normkonflikter som kan uppstå mellan FN-stadgan och primärrättsliga EU-fördrag, när EU implementerar beslut som FN:s säkerhetsråd har fattat på basis av kapitel VII FN-stadgan. Min slutsats är att EU-domstolens banbrytande avgörande Kadi (C-402/05 P) kan sägas ha skapat en partikulär sedvanerättslig regel inom EU, som ger EU:s medlemsstater rätt att prioritera EU-rättens fundamentala principer, skyddade av primärfördragen, framför en resolution av FN:s säkerhetsråd som inkräktar på dessa principer, och därmed vägra att tillämpa resolutionen inom EU. Det är emellertid oklart om denna sedvanerättsliga regel skulle accepteras av det internationella samfundet som ett legitimt skäl för EU-staterna att åsidosätta sina skyldigheter enligt FN-stadgan. När en resolution av säkerhetsrådet inkräktar på EU-rättens fundamentala principer så sätts medlemsstaterna i en svår sits, eftersom de måste välja om de ska prioritera sina folkrättsliga eller EU-rättsliga förpliktelser. Detta illustrerar komplexiteten i det ”triangulära förhållandet” mellan EU, dess medlemsstater och bindande folkrättsliga normer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)