Tillbaka till den arbetarlitterära guldåldern : En marxistisk litteraturanalys av Karin Smirnoffs Jag for ner till bror

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Författare: Ann-sophie Nowak; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte har varit att läsa Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror, och genom en marxistisk litteraturanalys undersöka huruvida romanen kan klassificeras som samtida arbetarlitteratur, och därigenom försöka ge perspektiv på diskussionen om arbetarlitteratur, och även frågan om vem som egentligen kan räknas till arbetare i dag. Undersökningen försöker visa på det traditionella arbetarlitteraturbegreppets komplexitet när det kommer till att klassificera samtida litterära verk. Frågeställningen som undersökningen utgår från är om det går att klassificera Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror som en samtida arbetarlitteratur, och i så fall enligt vilka kriterier? I undersökningen analyserar jag romanen, tillsammans med en marxistisk litteraturanalys, samt den traditionella arbetarlitteraturens definitioner, utifrån tre olika perspektiv; klass och kroppsliga effekter; klass och geografisk demografi samt klass och språkliga aspekter. Resultatet av denna undersökning kommer att visa att romanen Jag for ner till bror kan klassificeras samtida arbetarlitteratur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)