Varför sjunger du? En kvalitativ studie om målsättning och drivkraft hos elever med funktionsvariationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Studien ”Varför sjunger du? - En kvalitativ studie om målsättning och drivkraft hos elever med funktionsvariationer” är en kvalitativ intervjustudie där målet är att utforska elever med funktionsvariationer och deras motivation till att utvecklas inom sång och musik. Varför sjunger de och hur jobbar deras pedagoger med att ta reda på elevernas mål och även nå sina egna undervisningsmål? Eleverna i studien är mellan 20 och 25 år gamla och går eller har gått en eftergymnasial utbildning med musik-, bild-, och teaterinriktning för personer med kognitiva och intellektuella funktionsvarianter. Intervjuerna kom att handla om hur de tre informanterna tycker om att stå på scen och att de gillar att sjunga för släktingar och vänner. De blir uppmuntrade av beröm och positiv feedback och deras självförtroende växer när de klarar av allt svårare sånger. De uttrycker alla en genuin kärlek och tacksamhet för att de har musik i sitt liv. Pedagogerna poängterar vikten av att inte ge upp i undervisningen av dessa elever och delar också med sig av tankar kring att många problem som individer med funktionsvariationer har grundar sig i bristande bemötande från samhället. De vill se en större kreativitet hos lärare och mer tilltro till alla elevers förmåga att uttrycka sig musikaliskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)