Studie ifall en nybyggnad går att åtgärda med energisparande lösningar, jämförelse av olika isoleringsmaterial och med en investeringsbudget på 5-6 miljoner kronor. : Jämtlands räddningstjänst personalbyggnad

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

Författare: Emanuel Chryssanthou Chryssanthou; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Jämtlands räddningstjänst har 5-6 Mkr på sin investeringsbudget. Idag byggs det ett övningshus i Furulund, Östersund och till övningshuset vill Räddningstjänsten bygga en återställningsdel för avlastning av kläder som kan ha blivit utsatta för föroreningar och kontamineringar. Examensarbetets syfte är att undersöka om en nybyggnad går att utföra på Jämtlands Räddningstjänst övningsområde. Arbetet har gått ut på att projektera två nybyggnadsförslag med två delalternativ för varje förslag. I delalternativ 1 har fokus legat på att tillämpa användningen av mobila punktutsug och till delalternativ 2 utan mobila punktutsug och hur alternativen kompenserar mot den specifika energianvändningen. Vidare innefattar förslagen energieffektiva lösningar och jämförelser mellan olika isoleringsmaterial. Dessutom kalkylerades dessa alternativ med avseende på byggkostnad. Arbetet har vilat på en kvalitativ och kvantitativ metod. Kalkylresultatet för nybyggnationerna har överstigit budgeten med 1-1.4 Mkr exkl. moms där förslagen har utformats som två förslag på 375 m2 respektive 394 m2 BOA. En besparing på 7-9 kWh/år erhålls ifall mobila punktutsug inte används. Om låga luftföroreningar förekommer i lokalen kan ett luftflöde över 0.35l/s m2 användas, men maximalt qmedel (genomsnittlig uteluftsflöde)= 1l/s per m2 vid beräkningen av den specifika energianvändningen enligt BBR. Den specifika energianvändningen för lokaler med ett ökat frånluftfsflöde kan ökas med 110 (qmedel-0.35) enligt BBR vid dessa omständigheter. Byggkostnaderna kan på detta sätt sänkas avsevärt för att uppnå kraven för specifik energianvändning i byggnaden genom att kalkylera in mindre isolering till exempel, däremot så bidrar detta till ökade energikostnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)