Tjänsteinnovationer inom sista milen - En studie av konsumenters inställning till crowdsourcing, paketskåp och smarta lås

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Det ständigt växande e-handelssegmentet ställer helt nya krav på transporter inom sista milenleveranser. Sista milen är ofta förknippad med negativa externaliteter som buller, trängsel ochutsläpp och dessutom låg kostnadseffektivitet. Sista milen är därför en del i logistikkedjan somhar stor förbättringspotential. Det har därför på senare tid uppkommit en del innovationer inomsista milen som ska kunna öka effektiviteten och minska de negativa externaliteterna.I denna studie har vi, med hjälp av virtuella fokusgruppsintervjuer, undersökt åtta individersinställning till tre olika innovativa leveransmetoder; crowdsourcing, paketskåp och smarta lås.Vi har även undersökt vad det är som påverkar denna inställning och antagandet av dem, samt vilka förväntningar som individerna har på nya leveranssätt. Till vår hjälp har vi bland annat haft teori kring hur individer antar nya innovationer, vad en tjänsteinnovation är samt tidigare forskning om våra undersökta leveranssätt. Fortsättningsvis har vi även haft teori kring upplevd risk och vad som skapar värde för kunder. Med hjälp av dessa teorier kunde vi i analysen besvara våra frågeställningar. Det visade sig att deltagarna generellt sett har en negativ inställning till crowdsourcing och smarta lås som leveranssätt. Beträffande paketskåp fanns en generellt sett positiv inställning. Det var också det leveranssätt som många deltagare provat tidigare. De är generellt sett nöjda med de leveranssätt som redan existerar och därför är intresset för innovativa leveranssätt inte så stort. Vid diskussioner gällande samtligaleveranssätt fördes resonemang kopplat till värde och risk. Beträffande både inställningen tillinnovationerna och förväntningarna på dem uppfattar vi det som att relativa fördelar,komplexitet och kompatibilitet spelar stor roll vid antagande av innovationer. Även recensioneroch “word of mouth” har visat sig spela in.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)