Terminallokalisering och införande av merge-in-transit i ett distributionsnätverk för klädprover

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning: Syfte – Syftet är att undersöka om en merge-in-transit-lösning kan användas vid distributionen av prover inom ett klädföretag för att säkerställa låga kostnader, korta ledtider och kontroll. Metod – En fallstudie har gjorts i samarbete med Didriksons för att uppnå studiens syfte. Datainsamlingsmetoder såsom intervjuer och dokumentstudier har legat till grund för insamlandet av empiri, som kontinuerligt har analyserats mot studiens teoretiska ramverk. Därigenom har studiens resultat utformats. Resultat - Resultatet visar på att en merge-in-transit (MIT)-lösning skulle vara att föredra inom klädbranschen på grund av de tidskrav som finns på snabba leveranser. Vidare framgår det att det är av största vikt att få kommunikationen mellan aktörerna i försörjningskedjan att integrera om en MIT-lösning ska användas. En MIT-lösning kan sänka de direkta transportkostnaderna med 69 procent, samtidigt som studien tyder på att kapitalbindningen och tullkostnaderna minskas. Ökade lagerhållningskostnader kommer att uppstå på grund av inhyrandet i en terminal med MIT-tjänsten som tillkommer. Vad gäller ledtiden kommer den totala ledtiden att reduceras med 15 procent, vilket innebär att leverantörerna fårlängre tid på sig att producera och kan minska antalet delleveranser. Genom att leverantörerna producerar mer till första delleveransen får försäljarna mer i sin första leverans, och därigenom genereras en bättre hel­hets­förståelse över kollektionen som i sin tur leder till bättre beställnings­underlag och mer intäkter. Gällande kontrollaspekten kan den likställas med den konroll som finns i dagsläget. Implikationer ­- Studiens resultat har tagits fram utan att ta hänsyn till prototypstadiet, vilket gör att den komplexitet som råder inom klädbranschen har utelämnats. Resultatet kan ändå vara till hjälp för företag som funderar på att förändra sin distributionskanal, men innan förändringen bör noggrannare kvantitativa kostnadsberäkningar utföras än de som gjorts i denna studie. Vidare rekommenderas det att utvärdera flertalet tredjeparts­logistiker om huruvida de kan vara aktuella partners vid en MIT-lösning, samt hur förutsättningarna för integrationen mellan aktörernas informationssystem ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)