Arbetsvillkorens betydelse för stress och välbefinnande i sjuksköterskeyrket

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Några av de arbetsvillkor som är förenade med sjuksköterskeyrket är obekväma arbetstider, emotionellt engagemang och en låg lön för det arbete man utför och många sjuksköterskor upplever hög arbetsrelaterad stress. Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida arbetsvillkoren inom sjuksköterskeyrket förbättrade eller försvårade arbetet inom vården, undersöka hur arbetsvillkoren skapar förutsättningar för känsla av sammanhang (KASAM) samt undersöka på vilket sätt medias rapportering försvårar eller förbättrar arbetet inom vården. I studien användes hermeneutisk fenomenologisk metodanats där åtta semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor genomfördes. Samtliga sjuksköterskor var kvinnor i åldrarna 22 till 33. Resultatet visade att obekväma arbetstider, tidsbrist, arbetsbelastning och känslan av otillräcklighet var faktorer som upplevdes problematiska. Uppskattning och känslan av att göra något meningsfullt var viktigt för sjuksköterskornas välmående. Medias rapportering om sjuksköterskeyrket ansågs viktig för att kunna åstadkomma förändringar och förbättringar i sjuksköterskeyrket. Föreliggande studie tyder på att det behövs mer forskning kring hur arbetsvillkoren kan förändras och förbättras för att öka välbefinnandet i sjuksköterskeyrket och minska stressen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)