"Det är inte förbjudet att fantisera om andra, men..." Kunskap, makt och sexualmoral i sexologisk rådgivning om otrohet i massmedia

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att med diskursanalytisk ansats studera det rådgivande talet om otrohet för att kunna undersöka vilka sanningseffekter som förmedlas i sexologiska rådgivares svar på allmänhetens frågor om otrohet i massmedia. För detta syfte används Foucaults diskursteoretiska ramverk och begreppen kunskap, makt, diskurs och normalisering (Carabine, 2001). Studien avser även undersöka hur maktpositionen som expert upprätthålls i det rådgivande talet om otrohet, samt att analysera det rådgivande talets upprätthållande och ifrågasättande av dominerande normer utifrån ett queerperspektiv och begreppet mononormativitet (Adenji, 2001; Pieper & Bauer, 2005). Materialinsamlingen skedde inom genren ”Fråga sexologen/experten” i både tryckt press och radio. Metodologin kompletterades med inspiration från Edleys (2001) kritiska diskurspsykologi med tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman. Resultatet visar att det rådgivande talet om otrohet skapar sanningseffekter som mestadels upprätthåller de rådande normativa diskurserna kring otrohet, såsom mononormativ sexualmoral, monogami som den mest framhållna relationsformen, skillnader mellan kön samt svartsjuka. Samtidigt förstärktes andra relationsformers avvikelse utifrån mononormativa värderingar, vokabulär och sexualmoral. Det framkom ett maktpositionsdilemma när rådgivarna ställs inför sexualmoraliska relationsfrågor, där det rådgivande talet uppvisade normaliserande kunskap om ämnet men att svaren ändå återvände till att individen själv ska resonera sig fram till ett beslut. Det rådgivande talet om otrohet framhåller sin expertroll som desto mer nödvändig och behjälplig i bearbetningen av de eventuella konsekvenserna av individernas beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)