Personers upplevelser av att vara multisjuk : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Att vara multisjuk innebär att en person har flera kroniska sjukdomar samtidigt. Prevalensen av personer med multipla kroniska sjukdomar i världen ökar bland dem äldre men också bland dem som är yngre. För att kunna förbättra livskvaliteten för multisjuka människor krävs det att sjuksköterskor ser på personen som på en helhet och kan identifiera dennes fysiska, psykiska och sociokulturella behov. Därför bör fokus ligga på att försöka förstå personers upplevelser av att vara multisjuk, för att kunna tillgodose de uttalade och outtalade behoven. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att vara multisjuk. Metod: Litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Personers upplevelse av att vara multisjuk beskrivs i fyra kategorier: att inte kunna leva som förut, att behöva stöd och hjälp, att bli sedd och förstådd, att försonas med sin situation. Slutsats: Att vårda personer med multisjuklighet kräver att människan ses som helhet. Som sjuksköterska är det viktigt att använda sig av en mer personcentrerad vård och inte förbise människans behov. I framtida studier bör personer med multisjuklighet vara väl presenterade och belysa de behoven hos personer med multisjuklighet på ett mer adekvat sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)