Vaccination mot mässling och tuberkulos hos nyanlända : En utmaning för hälso- och sjukvården i Europa

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Ökad rörlighet mellan länder genom exempelvis resor och migration utgör en risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige mycket bra. Förebyggande av smittsamma sjukdomar med vaccination är näst efter rent vatten det mest effektiva sättet att upprätthålla folkhälsan i Europa. Syfte: Utifrån resultaten av vetenskapliga publikationer undersöka hur vaccinationsstatus mot mässling och tuberkulos ser ut hos nyanlända samt hur nyanländas vaccinationsstatus påverkar folkhälsan i Europa när det gäller risk för utbrott av smittsamma sjukdomar. Metod: En systematisk litteraturstudie som systematiskt sökte, kritiskt granskade och sammanställde litteratur i ämnet. Databassökning gjordes i Cinahl och PubMed. Nyckelord som användes var folkhälsa, vaccination, distriktssköterska, invandring, infektionssjukdom, mässling, tuberkulos. Metodologisk kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna gjordes. Resultat: Litteraturstudien består av 20 kvantitativa artiklar. Studien visar att vaccinering täckningen mot tuberkulos varierar. I Sverige hade 65% av de invandrade barnen ärr som ett tecken på att de erhållit tuberkulosvaccination. Studien visar vidare att flera utbrott av både tuberkulos och mässling inträffade i Europa under de senaste tio åren. Screening av nyanlända varierar mellan länder i Europa. Vad gäller studiekvalitet visade sig fyra av artiklarna vara av hög kvalitet och 16 av artiklarna av medelhög kvalitet. Konklusion:  Flera utbrott har skett under de år som inkluderats i studien, både utbrott av tuberkulos och utbrott av mässling. Majoriteten av de som smittats med respektive sjukdom har varit ovaccinerade eller ej fullständigt vaccinerade.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)