Effekten av olika typer av fysisk aktivitet på psykisk ohälsa : Vad har forskningen kommit fram till mellan åren 2007-2017?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Författare: David Vigren; Englund Lina; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem och en stor bidragande orsak till olika sjukdomar i dagens samhälle. Fysioterapi kan vara en effektiv behandlingsmetod vid psykisk ohälsa Syfte: Syftet med studien var att sammanställa en litteraturöversiktöver studier som undersökt fysiska aktivitetsformer och dess effekt på symtom och hormoner relaterade till psykisk ohälsa.Metod: Litteratursökningen gjordes i PuBMed, PEDro och SweMed+ med sökorden physical therapy modalities, exerciseochstress, psychological. Sökningen resulterade i elva artiklar. Behandlingsmetoderna som studerats är olika former av fysisk aktivitet, fysisk träning och österländsk intervention i form av yoga, qi-gong och andningsövningar. Resultat: Artiklar som tog upp fysisk aktivitet reducerade stressnivån hos försökspersonerna, dock var den inte signifikant (alla p-värden>0.15). Artiklar där fysisk träning ingick visade på en signifikant reducering av ångestkänslighet samt en signifikant kortisolåterhämtning i jämförelse med kontrollgrupperna (p=0.001). Qi-gong visade på en signifikant förbättring gällande depression (p=0.010),ångest (p=0.016) stress (0.009) samt minskning av kortisol i salivet (p=0.012) i jämförelse med kontrollgrupperna. Yoga visade en signifikant minskning av arbetsrelaterad stress (p=0.02) i jämförelse med kontrollgrupperna,Diskussion: Samtliga studier visar att de olika behandlingsformerna ger positiva effekter på tillståndet i någon grad. En trend kunde ses att de senaste tio årens forskning riktat in sig mer på österländska interventioner. Konklusion:Österländsk intervention gav ett generellt högre bevisvärde i jämförelse med de andra interventionerna. Framtida forskning bör använda sig av standardiserade utfallsmått för att underlätta jämförelse mellan studier. Mer vetenskapliga studier med ett längre tidsperspektiv behövs för att se vilka långsiktiga effekter som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)