Buddhism i skolan : En kvalitativ studie om högstadieungdomar med och utan buddhistisk bakgrund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur sexton gymnasieelever, varav sex elever har buddhistisk bakgrund, uppfattar undervisningen om buddhism på högstadiet. Stor vikt läggs på deras uppfattning på buddhism och vilket innehåll samt vilka metoder som har använts i undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av gruppintervjuer och enskilda intervjuer. Elever med buddhistisk bakgrund upplever att de har lärt sig mer om buddhismens historia i religionsundervisningen men att det saknas fakta om högtider och traditioner. Elever utan buddhistisk bakgrund upplever att de har ingen kunskap om hur en lekman inom buddhism utövar sin tro och om det finns buddhistiska högtider. Utifrån elevernas upplevelser har deras lärare använt metoder såsom grupparbeten och genomgångar. Som viktigaste slutsats, kommer jag fram till en viss enformighet. Antagligen behövs det olika perspektiv beträffande läroböcker och filmer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)