Hälsa är att må bra. : Äldre personers beskrivning av hälsa och deras hälsobeteende i vardagen.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

Sammanfattning: Syftet med studien är att analysera och beskriva äldre personers (65 +) syn på hälsa och hälsobeteende. Studien avser också att undersöka huruvida kunskap om hälsofrämjande levnadsvanor styr deras hälsobeteende. Till sist görs jämförelsen om äldre personer (65 +) tänker och agerar på annat sätt än andra vuxna (18 - 64 år) när det gäller hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor. Mixad metod har använts för att analysera enkäter och strukturerade intervjuer från studien ”Hälsa och Ansvar”, som utgick från Jönköpings universitet 2011 - 2012. Resultatet visar att möjlighet att fungera i vardagen blir en viktig hälsofaktor för äldre personer men att äldre och andra vuxna inte beskriver hälsa på annat sätt i övrigt. Äldre personer lägger större vikt vid hur de mår än om de har sjukdomar när de bedömer sin hälsa. Det ser inte ut att finnas något samband mellan hur hälsofrämjande levnadsvanor beskrivs och hur kunskapen används i det dagliga livet i någon av åldersgrupperna. Slutsatser: det föreligger en liten skillnad mellan hur äldre och andra vuxna ser på hälsa. Kunskap om hälsofrämjande levnadsvanor ser inte ut att styra hälsobeteende i det dagliga livet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)