“DET KOMMER ATT VARA MÄNNISKOR I DEN HÄR VÄRLDEN SOM HATAR DIG” En kvalitativ studie om afrosvenskars identitet, preferenser och strategier på den svenska arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats tar avstamp i ett samhällsproblem i form av att en grupp svenskar, afrosvenskar, missgynnas på arbetsmarknaden till följd av vithetsnormer och diskriminering. Syftet är att utreda hur afrosvenskars i en sådan kontext kan förhålla sig till sin identitet. Syftet är vidare att undersöka hur detta förhållningssätt i enlighet med SCCT (Social Cognitive Career Theory) kan påverka individers självförmåga samt vilka preferenser och strategier de har på arbetsmarknaden. Med detta syftas att belysa problemet ur afrosvenskars egna perspektiv, och att hitta möjliga sätt att stärka deras situation på arbetsmarknaden genom att synliggöra vad de själva efterfrågar och hur de söker jobb.Efter genomförda respondentintervjuer kunde det konstateras att det finns många olika förhållningssätt till rasidentitet i Sverige, med skiftande preferenser och strategier.Rasidentitetens olika aspekter som formulerats i MMRI (Multidimensional Model of Racial Identity) kunde sammanfattas genom vilken rasideologi individer upplevs tillhöra i ett visst resonemang. Olika rasideologier verkade medföra att självförmågan påverkades på olika sätt, samt kunde kopplas till olika preferenser och strategier på arbetsmarknaden. Återkommande preferenser oavsett rasideologi verkade dock vara mångfald, rättvisa och likabehandling, samt att i sitt jobb få hjälpa andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)