Sjuksköterskors attityder till patienter med substansmissbruk : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Olika berusningsmedel har brukats av människan i tusentals år. Användandet är idag utbrett och cirka 900 000 personer i Sverige beräknas ha ett beroende eller missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. De medicinska problem som uppstår till följd av detta leder till allt fler vårdtillfällen och sjuksköterskor kommer att möta patienter med substansmissbruk allt oftare. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till patienter med substansmissbruk. Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats som bygger på Polit och Beck’s (2017) nio steg. Databassökningar gjordes i CINAHL, PubMed och PsycINFO vilket resulterade i 11 artiklar. Resultat: Faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till patienter med substansmissbruk resulterade i tre kategorier; Utbildning och kunskap, värderingar samt erfarenheter. Slutsats: Bristande kunskaper, förutfattade meningar och tidigare erfarenheter påverkar sjuksköterskor på olika sätt. Genom utbildning kommer sjuksköterskorna ha större möjligheter till att förändra sina attityder och möta patienter med substansmissbruk på ett mer positivt sätt, vilket i längden leder till bättre omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)