Rättigheter i läkemedelsfrågan : en induktiv innehållsanalys av diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel ur ett rättighetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syfte/Material: Denna studie undersöker diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel. Genom att studera läkemedelsfrågans nyckelaktörer samt hur dessa formulerar och använder rättighetsbegreppet syftar denna studie att undersöka hur frågan kan betraktas utifrån ett rättighetsperspektiv. Undersökningens empiriska material består av en FN-rapport om tillgång till läkemedel från 2016 samt de förslag som mottogs inför rapportens publikation. Teori/Metod: Immanuel Wallersteins världssystemteori tillämpas för att bidra med en teoretisk introduktion av hur studiens aktörer kan förstås inom ett världssystem. Världssystemteorin belyser även hur läkemedelsindustrin har lett till en kommodifiering av hälsa vilket har konsekvenser för hur rättigheter formuleras och används i undersökt material. I den följande undersökningen utförs en induktiv kvalitativ innehållsanalys för att identifiera de kategorier inom vilka rättighetsbegreppet formuleras och används av studiens aktörer. Resultat: Undersökningens resultat finner att rättighetsbegreppet formuleras inom fyra olika huvudteman: motstridiga problembeskrivningar, konflikten mellan rättigheter, internationella handelsavtal samt frånvaron av rättighetsperspektivet. Slutsats: Studien drar slutsatsen att rättighetsbegreppet formuleras och används av samtliga inblandade aktörer med olika syften och intressen. En huvudsaklig slutsats är att rättighetsperspektivet i flera hänseenden är frånvarande i det undersökta materialet. Slutligen förs en diskussion över rättighetspråkets potential och motståndskraft mot bakgrund av studiens resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)