Arbetsterapeutens roll inom folkhälsoproblemet depression : en scoping review

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är ett stort folkhälsoproblem och användningen av antidepressiva läkemedel fortsätter öka i den svenska befolkningen. Syfte: Syftet med examensarbetet var att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder och deras inverkan för vuxna personer med depression eller depression tillsammans med ångestsyndrom, samt om dessa åtgärder kan vara ett komplement till antidepressiva läkemedel.  Metod: Scoping review användes för att besvara syftet genom att kartlägga och sammanfatta artiklar inom området. Stegen innefattade identifiera forskningsfråga, identifiera relevanta studier, val av studie, datakartläggning samt samla, sammanfatta och rapportera resultat.  Resultat: Resultatet sammanställdes i följande teman; interventionernas genomförande, copingstrategier, uttryckande aktiviteter och interventionernas inverkan med respektive underteman. Flertalet artiklar med olika genomföranden och former av interventioner gav minskning av depressiva symtom och/eller ångestsymtom. En hantverksintervention diskuterades som komplement till antidepressiva läkemedel.    Slutsats: Examensarbetet visar flera olika arbetsterapeutiska interventioner som kan minska depression eller depression tillsammans med ångestsyndrom. Arbetsterapi beskrivs sällan som komplement till antidepressiva läkemedel och professionen uppmärksammas inte i riktlinjerna inom denna målgrupp. Dock visar examensarbetet att arbetsterapeutiska interventioner i grupp och genomförande av aktiviteter är betydelsefullt i behandlingen. Vidare att personer är i behov av olika slags interventioner och därav behöver fler alternativa behandlingar, vilket i detta examensarbete visar på att det kan vara arbetsterapi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)