Våldsutsatta kvinnor – gömda och glömda? Ett synliggörande av vilket rättsligt skydd som finns att tillgå när en kvinna utsätts/utsatts för våld i nära relation, samt en genusrättsvetenskaplig utredning av om, och hur samma skydd skulle kunna förändras g

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Mäns våld mot kvinnor konstateras vara ett allvarligt samhälls-, demokrati- och jämställdhetsproblem. För att underlätta förståelsen av vad uppsatsen är tänkt att synliggöra så utgår jag från den underjordiska rörelsen ”Gömda kvinnor”. Dessa gömda kvinnor upplever att de lever frihetsberövade medan deras förövare går fria. Rättsområdet våld i nära relation har flera svårigheter vilket medför att våldsutsatta kvinnor är i stort behov av ett välfungerande skydd från samhället. Rättsligt skydd i form av tillfällig placering på skyddade boenden, kontaktförbud, fingerade personuppgifter och/eller skyddad folkbokföring har därför inrättats. Min utredning visar att dessa skydd dessvärre inte fungerar tillfredställande i praktiken. I vissa fall är resultaten i min utredning direkt nedslående. De rättsliga skydden visar sig dessutom bidra till att reproducera ojämställdhet snarare än att bidra till ökad jämställdhet. I uppsatsens utredning konstaterar jag att den våldsutövande mannen endast anläggs ett avståndstagande från att kontakta eller söka upp kvinnan, medan den våldsutsatta kvinnan anläggs ett ansvarstagande för situationen. Min uppfattning är att det är önskvärt att det sker ett fokusskifte vad gäller ansvarstagandet och därför lägger jag fram ett antal förslag i uppsatsen som gör att mannen anläggs både ett ansvarstagande och ett avståndstagande. Ett förslag är en utökad användning av fotboja på förövaren. I praktiken medför förslagen att ansvaret förflyttas till där det hör hemma, nämligen till den som hotar och/eller utövar våld. I uppsatsen riktar jag slutligen en uppmaning till regeringen att tillsätta en ny kvinnofridsutredning; En heltäckande utredning som omfattar de våldsutsatta kvinnornas [bristande] möjligheter att erhålla ett [fungerande] rättsligt skydd. En utredning där lagförslag och direktiv för att komma tillrätta med problemet presenteras. För mig är det tydligt. Om regeringens jämställdhetsmål ska uppnås så måste någonting förändras

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)