Vad är lärares och elevers bild av hälsa inom ämnet idrott och hälsa?

Detta är en C-uppsats från

Författare: Jonas Storm; Joakim Ahlgren; Henrik Tannerfors; [2009]

Nyckelord: Idrott och h;

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med vår studie var att vi ville undersöka hur några lärare i grundskolans tidigare år arbetar medhälsoperspektivet i ämnet idrott och hälsa, samt några elevers syn på hälsoperspektivet i ämnet idrott och hälsa.Vi valde att använda oss av intervjuer som insamlingsmetod för att ta reda på hur lärare och elever definierarhälsobegreppet, om de intervjuade lärarna ansåg att de hade den kompetens som behövs för att arbeta medhälsoperspektivet inom idrott och hälsa samt om det skett någon förändring när det gäller att undervisa kringhälsa. När vi gjort intervjuerna valde vi att i största möjliga mån ställa samma frågor till lärare och elever för attpå så vis jämföra svaren mot varandra.Vi kom fram till att de intervjuade lärarna och elevernas bild av hälsoundervisningen skilde sig en del åt. Lärarnatog mestadels upp de fysiska aspekterna av hälsa medan eleverna även tog upp den sociala aspekten av hälsa dåde menade på att kamratskap var viktigt för att uppnå en god hälsa. Undersökningen kan fungera som enriktningsvisare för lärare inom idrott och hälsa, då vår studie visar på att hälsoaspekten ofta faller i glömska på

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)