Förskollärares perspektiv på barns delaktighet och inflytande : En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare förhåller sig kravet på barns rätt till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Detta när de både måste se till gruppens samt det enskilda barnets behov. Åtta semistrukturerade intervjuer med erfarna förskollärareligger till grund för vårt empiriska material. Studien tar utgångspunkt i Foucaults styrningstekniker samt det barndomspsykologiska perspektivet ”det kompetenta barnet”. För att analysera barns delaktighet och inflytande i förskolan delades empirin in i två kategorier, ”hindrande” och möjligheter”. Sammantaget visar studiens resultat hur både barn och pedagoger i förskolan samspelar och förhandlar om barns delaktighet och inflytande. Det blir även synligt hur diverse styrningstekniker appliceras när pedagoger försöker tillgodose barns möjligheter till inflytande. Pedagogers förhållningssätt är en central del som skapar förutsättningar för barn att uppleva delaktighet och känna inflytande. Förskollärares tillvägagångssätt och förskolan som institution skapar såväl hinder som möjligheter för barns delaktighet och inflytande i verksamheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)