Förekomst av läkemedelsbiverkningar vid behandling av psykossjukdomar samt stöd till drabbade individer

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva vilka biverkningar individer som behandlas med antipsykotika upplever och dess konsekvenser för livskvaliteten samt hur vårdpersonalen kan ge stöd till drabbade individer i vardagen för att minska obehaget av biverkningar. Metoden som användes var en avgränsad systematisk litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar söktes via två databaser. Totalt inkluderades tio artiklar som genomgick kvalitets- och resultatanalys. Resultatet visade att vanligt förekommande biverkningar av antipsykotika som patienterna upplevde och rapporterade var psykiska, extrapyramidala följt av endokrina och metaboliska effekter samt övriga biverkningar som autonoma, antikolinerga och allergirelaterade. Resultaten visade att en sjuksköterskeledd vårdtjänst kunde upptäcka fysiska problem som ohälsosam livsstil och fetma och därmed åstadkomma positiv livsförändig och viktnedgång. Studierna ger även förslag på copingstrategier som stöd vid biverkningar trötthet och viktuppgång. Slutsatsen: Studien har visat att patienter med psykossjukdomar upplevde olika biverkningar av antipsykotika som de måste ta för att förebygga återfall i psykos. Det finns omvårdnadsåtgärder och stöd till patienter som gör det lättare att klara vardagslivet trots biverkningar. Dock behövs mer forskning om omvårdnadsåtgärder och stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)