"Ett samtal om dagen" Sjuksköterskans erfarenhet av hur dagliga samtal påverkar den psykiatriska omvårdnaden

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och forskning pekar på att samtalet och en professionell relation mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt för den psykiatriska omvårdnadens betydelse. Det finns evidens för att patienter upplever att samtalen är för få inom slutenvården. På några enheter i Sverige arbetar man enligt ”Ett samtal om dagen”, en arbetsmodell som syftar till att erbjuda samtliga inneliggande patienter dagliga samtal för att bland annat öka deras känsla av delaktighet i vården. Syfte: Att utforska sjuksköterskors erfarenheter av ”Ett samtal om dagen” och vilka effekter det har för det psykiatriska omvårdnadsarbetet. Metod: Sjuksköterskor (n=11) i två län intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra teman framträdde. 1. De dagliga samtalen bidrog till en ökad allians med patienterna. 2. Sjuksköterskorna upplevde att ”Ett samtal om dagen” förbättrade arbetsmiljön 3. Samtalen gav en personlig utveckling genom det regelbundna samtalet med patienterna. 4. Sjuksköterskorna upplevde att det blev lättare att arbeta utifrån omvårdnadsprocessen. Konklusion: De dagliga samtalen inverkade positivt på de intervjuade sjuksköterskornas upplevelser av den psykiatriska omvårdnaden. Resultatet tyder på att det finns ett värde att vidare forska och undersöka ”Ett samtal om dagen” samt att implementera denna nya samtalsmodell på fler enheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)