Kommer centrum att överleva? : En kvantitativ studie till följd av entré Syds kommande etablering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Den tredje september 2013 vann beslutet om Entré Syd laga kraft och det stod således klart att Ikea med tillhörande köpcentrum kommer att etablera sig på Söderslätts handelsområde. Detta har bidragit till att handlare och politiker i Umeå känner sig oroliga för hur övrig handel kommer att påverkas, där oron för centrumhandeln är framträdande.

Historiskt sett har lokalisering varit huvudsakligt fokus för forskning inom detaljhandeln där senare forskning snarare sett andra aspekter som påverkar en konsument. Med detta som utgångspunkt har vi, på uppdrag av Visit Umeå, genomfört en studie där fokus har varit att undersöka om attributen: lokalisering, tillgänglighet, butiksutbud, service och övrigaaktiviteter samt de bakomliggande faktorerna ålder, kön, inkomst, utbildning och bilinnehav påverkar en konsument i valet mellan externhandeln med tillhörande Ikea-varuhus och centrumhandeln.

 

Uppsatsen utgår från Falk och Julanders modell för hur kunder väljer inköpsställe. Vidare bygger den teoretiska referensramen på teorier om konsumentbeteende. Detta för att förstå vad som påverkar konsumenter. För att samla in information har vi genomfört en enkätundersökning på Bergvik köpcentrum i Karlstad genom att fråga förbipasserande. Detta för att skapa en uppfattning om hur tidigare forskning gällande hur konsumenter väljer butik stämmer överens med hur konsumenter väljer inköpsställe där Ikea tas med i beaktandet.

 

Studiens resultat visar att det, utöver lokalisering som inte går att förbises, finns fem kärnattribut vilka värderas högre än övriga attribut som undersökts; butikutbud, tillgängliga parkeringar, öppettider, restauranger och kaféer. Dessa används vidare i studiens slutsatser där Falk och Julanders modell modifieras för att vara applicerbar på valet mellan studiens inköpsställen. Utifrån den modifierade modellen mynnar studien ut i rekommendationer till lokala beslutsfattare och centrumkoordinatorer. Detta för att de ska kunna vidta åtgärder för att centrumhandeln i minsta möjliga mån ska påverkas negativt i och med Entré Syds etablering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)