Att leva med ME/CFS – hur vårdpersonalens attityd påverkar livet för personer med ME/CFS

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND ME/CFS är en multisjukdom med symptom som extrem fatigue, smärta ochkognitiv svikt. Sjukdomen påverkar den drabbades vardag på ett negativt sätt på grund avpsykiska och fysiska försämringar. Inom sjukvården råder bristande kunskap kring hurpatienter med ME/CFS bör bemötas. Attityden som den här patientgruppen stöter på är främstnegativ men det förekommer också att vårdpersonalen bringar kunskap och stöttning till dedrabbade. SYFTE Att beskriva hur vårdpersonalens attityd påverkar livet för patienter medME/CFS. METOD Strukturerad litteraturöversikt med litteratursökning i databaserna Cinahloch PubMed. RESULTAT Resultatet visar att vårdpersonalens attityd påverkar patienternasdiagnostisering, sjukvård och vårdrelation. Förutom vårdrelaterade faktorer påverkas ävenfaktorer i det privata livet, såsom ekonomi, sociala relationer och självbild. SLUTSATSAttityden hos vårdpersonalen påverkar livet för personer med ME/CFS på ett ekonomiskt,socialt och personligt plan. Mer undervisning och utbildning kring sjukdomen behövs för attomvårdnaden ska kunna bedrivas på ett personcentrerat plan och därmed minska lidandet för drabbade patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)