De små revisionsbyråernas marknadsföring. : En kvalitativ undersökning om hur små revisionsbolag rekryterar nya kunder.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE); Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

Sammanfattning:

Utifrån den existerande lagstiftningen är det krav på att alla aktiebolag ska ha en revisor. På revisionsmarknaden föreligger en speciell marknadssituation då 99% av alla revisionsbolag har mindre än tio anställda men samtidigt så har de små revisionsbyråerna en minoritet av

marknadsandelen. Detta gör att en stor mängd företag konkurrerar om en relativt sett liten

marknad. Den rådande marknadssituationen gör det intressant att undersöka hur små

revisionsbyråer använder marknadsföring för att skaffa nya kunder.

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur små revisionsbolag använder sig av

marknadsföring för att rekrytera nya kunder. I studien används ett hermeneutiskt synsätt och

en undersökningsmetod bestående av tre kvalitativa intervjuer används för datainsamling. Den s.k. gyllene medelvägen används som angreppssätt.

 

Den grundläggande teorin i uppsatsen är Grönroos tjänstemarknadsföringstriangel vars tre

huvuddelar är extern, intern och interaktiv marknadsföring. Eftersom fokus ligger på den

externa markandsföringen används Lovelocks marknadskommunikationsmix bestående av

personlig kommunikation, reklam, erbjudanden, publicitet och pr, instruktionsmaterial och

företagsdesign.

 

Efter det att det teoretiska ramverket frasställts utfördes tre kvalitativa intervjuer. Utifrån

dessa intervjuer analyseras hur väl empirin överensstämmer med teorin för att slutligen

diskutera fram en ny substantiv teori. Målet med den nya teorin är att visa betydelsen av

nätverkande för små revisionsbyråer då detta inte framgår i tillräckligt i de existerande

teorierna. Det som slutligen konkluderas i studien är att de flesta nya kunder tillkommer från rekommendationer och att de tillfrågade företagen använder sig av aktivt nätverkande för att skaffa nya kunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)