Barns språkbruk - En studie om hur barns grundvärderingar lärs in genom interaktion ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Lovisa Arkenlund; [2019]

Nyckelord: Genus; Barn; Children; gender; förskola; preschool;

Sammanfattning: Forskningsstudiens syfte är att belysa hur samspelet i leken mellan flickor och pojkar, samt interaktionen mellan förskolans personal och barn, kan utveckla barns språkbruk ur ett genusperspektiv, och hur det sociokulturella kapitalet påverkar kommunikation och samspel hos både barnen och förskolepersonal. Följande frågor har undersökts: Hur urskiljs barns värderingar genom språkbruket beroende på kön? Vilka faktorer går att finna i barns lek och interaktion sett ur ett sociokulturellt och ur ett genusperspektiv?Studiens teoretiska ram utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. Barnens samspel har studerats med hjälp av interaktionsteori, lekteori och speglingsteorin. Jag har använt mig av kvalitativ forskningsmetod och det empiriska materialet utgörs primärt av observationer av barnen i fri lek, och intervjuer av mindre grupper tillsammans, där jag inkluderade barnen genom mindmaping.Studiens resultat visar att barns samspel vid fri lek och interaktion, kan ta sig uttryck där språkbruket och förväntningar på kön är tydligt inlärt hos både flickor och pojkar. Studien har genom kvalitativa intervjuer med barn i åldern tre till sex år, visat hur förväntningar på kön reproduceras genom språkbruk och spegling av samma kön. Resultatet visar också att barn utvecklar sitt språkbruk och kommunikation tillsammans med andra genom interaktion och spegling utifrån perspektiven makt, kultur och kön. Det uppmärksammades att en stor del av barns kommunikation sker på fler sätt än det verbala, barnens kommunikation skedde till stor del genom mimik, gester och kroppsspråk som en förstärkning på barns position. Vidare har studien visat att både hem- och förskolemiljön utgör en stor roll för barnens språkbruksutveckling när det gäller värderingar.NyckelordSpråkbruk, interaktion, genus, kultur, kommunikation, lek, förskola, familj

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)