Attityder till psykisk ohälsa hos vårdpersonal som arbetar inom psykiatrisk verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka och beskriva attityder till psykisk ohälsa hos psykiatripersonal, samt att undersöka skillnader i attityd inom bakgrundsfaktorerna kön, ålder och utbildningsnivå. Studien har tagit del utav forskningsprojektet Psykisk ohälsa. En deskriptiv och komparativ design med kvantitativ ansats användes. Data insamlades från 216 returnerade enkäter från vårdpersonal inom psykiatrin. Frågeformuläret Nya CAMI-S med 29 påståenden användes. Analyserna utfördes med statistikprogrammet SPSS för att beskriva frekvenser och att för att se skillnader användes chi 2-test. Resultatet visade att vårdpersonalen inom psykiatrin överlag har en positiv attityd till psykisk ohälsa. Mest negativ attityd fick påståendet om de som varit patient inom psykiatrin var en pålitlig barnvakt. Signifikanta skillnader sågs mellan åldersgrupperna, där äldre hade mer positiv attityd. Mellan könen sågs signifikanta skillnader i påståendet om att psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst där män hade mer negativ attityd. Inga signifikanta skillnader sågs mellan utbildningsnivåerna. Slutligen visade studien övervägande positiva attityder hos vårdpersonalen, dock framkom negativa attityder inom vissa områden. Vidare forskning och utbildning inom området kan leda till mer positiva attityder i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)