Lärarens definition av ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En intervjustudie med fem lärare om vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka vad fem lärare på grundskolan 6–9 anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien är baserad på fem lärares åsikter, tankar, uppfattningar, erfarenheter och insikter angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien använder sig av forskning angående Classroom management, relationen mellan lärare - elev samt Bronfenbrenners socioekologiska systemteori och fem ledarskapsteorier. Genom semistrukturerade intervjuer talar lärarna angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap som sedan transkriberats för att identifiera och kategorisera olikaämnesområden. I resultatet presenteras sex olika kategorier: 1.Ramar, Rutiner och Regler; 2.Bemötande; 3.Ledarskapet förändras under högstadiet; 4.Relationer; 5.Yrkeserfarenhet; 6.Didaktik. De här sex kategorier har sedan analyserats med tidigare forskning, ledarskapsteorier och Bronfenbrenners socioekologiska systemteori. I studiens resultat del presenteras de fynd som studien har identifierat. Studien visar bland annat att regler, ramar och rutiner är viktigt för ett framgångsrikt ledarskap där lärarna utövar dem olika men har samma mål samt att elever ska bemötas med ett lugn och tålamod för att inte bidra till laddad energi i klassrummet. Ledarskapet förändras även över fyra års tid från årskurs 6 till årskurs 9. Samt att utövningen av relationer är viktigt för ett framgångsrikt ledarskap där det har identifierats relationsskillnader mellan elever och lärare. Yrkeserfarenheten har även en viktig roll för ett framgångsrikt ledarskap då lärarna förklarar hur de har förändrats som ledare under genom sin yrkeserfarenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)