Sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård till personer med demens inom sluten vård : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Demenssjukdom är en av de stora folksjukdomarna. I Sverige lever cirka 160 000 människor med en demensdiagnos. Årligen drabbas ungefär 24 000 människor av en demenssjukdom och nästan samma antal avlider. För att personer med demenssjukdom ska ha en så bra livskvalitet som möjligt ska vården ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård till personer med demenssjukdom inom slutenvården. Metod: Kvalitativ deskriptiv design med induktiv ansats. Semistrukturerad intervju med totalt 8 sjuksköterskor från södra Sverige. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Elo och Kyngäs (2007). Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier och innehållande sju underkategorier. Den första kategori är Vikten av att anpassa vård och bemötande efter personen med underkategorier: Att se hela patienten och Att vara lugn och bekräftande i bemötandet. Den andra kategori är Vikten av teamsamarbete med underkategorier: Att arbete i team och Att inkludera anhöriga i arbetet. Den tredje kategori är Strävan efter personcentrerad vårdmiljö med underkategorier: Vikten av den fysiska vårdmiljön, tidsbrist och kunskapsbrist. Slutsats: Studien visar att sjukhusmiljön inte är anpassat till personer med demenssjukdom. Olika strategier användes för att kunna ge personcentrerad vård, anpassa vård och bemötande. Hierarki , tidsbrist och kunskapsbrist utpekas som hinder till personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)