En röd tråd – eller High Chaparall? : -En studie om implementeringsarbetet av spelarutbildningsplanen i gräsroten

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur tränarna i gräsrotsföreningarna arbetar i relation till Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan, samt att kartlägga hur specialdistriktsförbunden arbetar med att implementera spelarutbildningsplanen i deras dagliga verksamhet. Vidare undersöks vilket stöd tränarna i gräsrotsföreningarna vill ha från sitt specialdistriktsförbund. Studien tar sin utgångspunkt i ramfaktorteorin som syftar till att förklara sambandet mellan resultatet och undervisningens ramar som utbildningen ger. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ datainsamling gjorts där semistrukturerade respondentintervjuer tillämpats. Respondenterna representerar tre stycken specialdistriktsförbund och nio stycken tränare i gräsrotsföreningar.   Resultatet och analysen ger en bild av hur relationen ser ut mellan specialdistriktsförbunden och tränarna i gräsrotsföreningarna. Det visade sig att de olika specialdistriktsförbunden arbetar utefter olika strategier för att nå ut med spelarutbildningsplanen till gräsrotstränarna. Vidare kunde det identifieras vikten av en tydlig strategi och en gemensam röd tråd mellan organisationerna för ett lyckat implementeringsarbete. Det upptäcktes att en viktig länk mellan specialdistriktsförbunden och tränarna är organisationsledarna i gräsrotsföreningarna. Det medför att informationen stannar på föreningsnivå och inte når ut till tränarna. Därmed kunde det urskiljas ett samband där tränarna inte hade full insyn i spelarutbildningsplanen och att verksamheten därmed styrs utifrån deras egna föreställningar och kompetens snarare än efter en röd tråd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)