ÄTA-arbeten – Om ofullständighet i entreprenadavtal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Varje entreprenad är unik på så sätt att den i något eller i några avseenden skiljer sig från andra entreprenader. Det kan handla om att uppföra en byggnad snarlik en annan, det som skiljer entreprenaderna åt är att inblandade parter, avtal, utförande av arbetsuppdraget samt tillkommande ÄTA-arbeten kommer att, på ett eller annat sätt skilja sig åt mellan varandra. Då entreprenadrätten inte är lagstadgad i Sverige ges möjligheter att under ett kontrakterat arbete föreskriva förändringar i det ursprungliga avtalet, för att ett så tillfredsställande slutresultat som möjligt ska kunna uppnås. I nästan alla entreprenader uppkommer ÄTA-arbeten, som kan beskrivas som arbeten som utförs i anknytning till och är av samma natur som det ursprungliga kontrakterade arbetet. ÄTA-systematiken regleras i AB 04, som i allmänhet tolkas som branschpraxis och utges av byggandets kontraktskommitté. ÄTA-arbeten står för ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten och utgör således en för beställaren, ändringsbefogenhet där rätten att beställa nödvändiga tilläggsarbeten, eller avbeställa ännu inte utförda kontraktsarbeten föreligger. Entreprenören blir med hänsyn till detta, både bunden och berättigad att utföra de ÄTA-arbeten som uppfyller formaliteterna. För att ett beställt ÄTA-arbete ska föreligga krävs en skrivelse angående detta av beställaren, samt att arbetet är av samma natur som det kontrakterade arbetet. Likställda ÄTA-arbeten har inget skriftlighetskrav, men då svårigheter att bevisa muntliga avtal föreligger borde entreprenören för att säkra rätten till betalning, ändå vänta med att påbörja ett likställt ÄTA-arbete till dess att en skrivelse om arbetet finns att tillgå. Denna utredning har visat att ändringsbefogenheten är anledningen till att tvister uppstår i entreprenadförhållanden och att tvister kan undvikas genom att precisera kontraktshandlingarna. Ett ÄTA-arbete berättigar till betalning om kraven för vad som utgör ett ÄTA-arbete är uppfyllda samt om arbetet har ett direkt samband med och är av samma natur som kontraktsarbetena. Formaliteterna för ett ÄTA-arbete måste vara uppfyllda för att ersättning ska utgå. Undantag från formaliteterna kan dock göras gällande, dessa är oskälighetsbedömningen och dolusregeln, vilket innebär att ersättning kan utgå även om formaliteterna inte är uppfyllda. Entreprenören kan bli berättigad till ersättning för faktisk mängd och inte det som föreskrivits i mängdregleringen om det finns bevis att faktisk mängd föreligger. Det är alltid entreprenörens skyldighet att bevisa att ett ÄTA-arbete föreligger för att ersättning skall utgå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)