”JAG TILLHÖR DE SOM INTE GILLAR ATT MAN HÄNVISAR TILL SUNT FÖRNUFT BARA FÖR ATT ALLA HAR OLIKA SUNT FÖRNUFT” EN KVALITATIV STUDIE OM LSS-PERSONALS UPPLEVELSE AV ATT ARBETA MED SEXUALITET OCH SEXUELL HÄLSA

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Denna studie hade till syfte att undersöka hur boendepersonal på så kallade Pk1 LSS-boenden i Malmö stad upplever att det är att arbeta med att stödja brukare i deras sexualitet och sexuella hälsa. Mer specifikt syftade studien till att undersöka om det var något de ansåg var lättare eller svårare i arbetet samt om de upplevde vissa egenskaper som betydande för att kunna ge stöd. Då studien ämnade undersöka boendepersonals upplevelse antog vi en kvalitativ ansats där insamling av data skedde genom semistrukturerade intervjuer. Sex intervjuer genomfördes med olika boendepersonal på LSS Pk1 LSS-boenden i Malmö stad. Genom kodning av den data som intervjuerna bestod av kunde vi identifiera fyra teman i boendepersonals beskrivning av sin upplevelse. Temana utgjordes av upplevelsen; av själva mötet med brukarna, av sin egen yrkesroll, av arbetsgruppen samt av sina förutsättningar. I studien analyserades dessa teman utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och dess handlingsutrymme samt begrepp ur Goffmans teori om interaktion och individen som del i ett socialt drama inträdandes olika roller. Utifrån de teman som identifierades kom vi i denna studie till slutsatsen att boendepersonals upplevelse av att arbeta och ge stöd i området varierade. Alla informanter erkände brukarens rätt till sexualitet och sexuell hälsa men hur det upplevdes att ge detta stöd och dess utformande varierade. En slutsats denna studie fann var att brukarnas rätt till stöd i viss mån är relaterad till den enskilda personalen och dess arbetsgrupp snarare än till organisatoriska riktlinjer och policys för att säkerställa att denna rätt till stöd tillgodoses. Nyckelord: Sexualitet, sexuell hälsa, boendepersonal, funktionsvariation, upplevelse

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)