Missionsverksamhet i Inre Mongoliet: en studie av Svenska Mongolmissionens verksamhet 1925-1945

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Författare: Anita Öhborg; [2003]

Nyckelord: Historia; Mongolmissionen; Mongoliet; Mission;

Sammanfattning: Min tidigare studie om Svenska Mongolmissionens pionjärtid 1897-1925,
behandlade de mål, motiv och värderingar som låg till grund för missionens
bedrivande, samt under vilka förhållanden och ekonomiska förutsättningar
missionsarbetet bedrevs i Mongoliet. Studien behandlade också Svenska
Mongolmissionens verksamhet från ett genusperspektiv och vilken roll
kvinnorna hade i missionsarbetet.

Utgångspunkten i denna kvalitativa studie av Svenska Mongolmissionens
verksamhet 1925-1945 är att belysa förutsättningarna för den fortsatta
civiliserings- och missionsverksamheten i Inre Mongoliet i norra Kina, och
vilka resultat missionen kom att uppnå. Studien behandlar också den
civiliseringsaspekt som Svenska Mongolmissionen bedrev genom sin skol- och
barnhemsverksamhet, och hur dessa verksamheter kom att utvecklas, samt
anledningen till att vissa missionsmetoder var mera framgångsrika än andra.

Studien belyser också på vilket sätt Svenska Mongolmissionens verksamhet i
Inre Mongoliet i hög grad kom att påverkas av inbördeskriget i Kina, svåra
nödår och av den japanska ockupationsmaktens maktutövning. De
världspolitiska händelserna och de ideologiska och politiska motsättningarna
mellan nationalister och kommunister i Kina lyfts också fram, och på vilket
sätt dessa konflikter kom att bli orsaken till missionens upphörande i Inre
Mongoliet och Kina.

Svårigheterna inom Svenska Mongolmissionen att förena höga religiösa ideal i
etiska frågor och sociala relationer behandlas också i uppsatsen, och visar
på de konsekvenser som dessa konflikter skapade när missionens religiösa och
moraliska principer inte gick att förena med människors verklighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)