Att undervisa andraspråkselever i matematik. En litteraturstudie för matematiklärare.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning:

Var femte elev i Sverige har utländsk bakgrund och elever som har svenska som sitt andraspråk får sämre resultat i matematikundervisningen än andra elever.  Samtidigt finns det ganska vaga direktiv för hur skolan ska ta hand om nyanlända elever när de kommer till den svenska skolan. Syftet med det här arbetet är att finna orsakerna till att andraspråkselever får sämre resultat och vad matematiklärare kan vidta för åtgärder för att höja dem.  Arbetet är en litteraturgenomgång på forskning gjord efter 2001.

 

Forskning som jag har granskat visar att andraspråkselever möter utmaningar inom flera olika områden inom matematikundervisningen. Språkliga hinder, organisatoriska brister och kulturella skillnader skapar svårigheter för andraspråkselever att tillgodogöra sig innehållet i matematikundervisningen. Genom att skapa en kommunikativ och interaktiv klassrumsmiljö, kartlägga elevernas förkunskaper, samverka med modersmålslärare och föräldrar samt genom att skapa ett kontextrikt sammanhang kan undervisande lärare i matematik skapa förutsättningar för att andraspråkselever ska lyckas bättre i matematikämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)