Radiologisk undersökning av patienter med fetma: En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Förekomsten av övervikt och fetma ökar världen över. Röntgensjuksköterskans profession innebär en komplex kombination av kompetenser som ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. Radiologisk undersökning av patienter med fetma medför både tekniska och praktiska utmaningar. Negativa attityder gentemot patienter med fetma förekommer inom hälso- och sjukvården. Stigmatisering och diskriminering förekommer också, trots att hälso- och sjukvården enligt lag ska vara jämlik. Syfte: Att identifiera faktorer som kan påverka genomförandet av en radiologisk undersökning då patienten har fetma. Metod: Litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design, funna genom litteratursökning i Scopus och PubMed samt sekundärsökningar. Litteraturen analyserades utifrån likheter och skillnader, varpå två teman och fyra underteman kunde formuleras. Resultat: Fysiska faktorer inkluderar tekniska och praktiska utmaningar samt resurser, medan psykosociala faktorer innefattar attityder och fördomar samt kommunikation. Brist på resurser såsom utrymme, utrustning, bemanning och tid leder till svårigheter i samband med omhändertagande och radiologisk undersökning av patienter med fetma. Stigma, viktrelaterade fördomar och negativa attityder gentemot patienter med fetma förekommer och patienten skuldbeläggs för sin fetma och de utmaningar som uppstår i samband med radiologisk undersökning. Slutsats: Flera faktorer kan påverka en radiologisk undersökning då patienten har fetma. Samband kan ses mellan tekniska, materialistiska och moraliska aspekter. Behov finns av anpassad utrustning samt ökad medvetenhet och kunskap om viktrelaterade fördomar och omhändertagande av patienter med fetma på röntgenavdelningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)