Incitament för solenergi i flerbostadshus

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

Författare: Nashed Rose-marie; Olin Matilda; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Under de senaste åren har intresset för förnyelsebara energikällor ökat och den installerade effekten solcellsenergi väntas öka drastiskt i Sverige under de kommande åren (Bränström, 2014). Ännu är den förnyelsebara energin en relativt liten del av energiproduktionen och för att nå EU:s direktiv måste energin från förnyelsebara källor öka med drygt 25 procent fram till år 2020 (Jordbruksverket, 2014).

Studien fokuserar på solel i Sverige, framför allt i Stockholm bland flerbostadshus med upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. En fallstudie har gjorts för ett flerbostadshus som projekteras av Einar Mattsson Projekt AB på Kungliga Tekniska högskolans Campus i Stockholmsområdet. Potentiell produktion av solel har beräknats i samarbete med Apollon Energy Consulting AB där solpaneler liggandes på taket har jämförts med att vinkla solpanelerna på ställningar monterade på taket.

Nettonuvärdet för investeringen har beräknats till 15 000 SEK då solcellerna monterats direkt på taket och till 10 000 SEK då solcellerna monterats på ställningar på taket. Vid beräkning av lönsamheten har en livslängd på 25 år och en kalkylränta på 5 procent antagits. Återbetalningstiden för båda fallen har uppskattats till cirka 13 år. Parametrar som påverkar nettonuvärdet är rådande elpriser, avskrivningstid, producerad mängd energi, investeringskostnader, bestämd kalkylränta och det statliga solcellsbidraget från länsstyrelsen.

Studien visar att incitamenten till att investera i solceller är olika beroende på upplåtelseform och om investeringen sker vid nyproduktion eller vid ombyggnation av flerbostadshus. Bostadsrättsföreningar med god ekonomi har de starkaste incitamenten till att implementera solceller eftersom det bidrar till sänkta driftkostnader för fastigheten vilket på sikt kan innebära sänkta månadsavgifter, en ökning av lägenheternas försäljningsvärde samtidigt som de har kontroll över sina ekonomiska förutsättningar. Det långsiktiga ägandet medför att bostadsrättsföreningar inte bara betalar för investeringen utan också tar del av de besparingar som görs.

Vid implementering av solceller vid ombyggnation av hyresrätter står fastighetsägaren för investeringen och det är också denne som tar del av de sänkta driftkostnaderna. Implementering av solceller ligger inte till grund för hyreshöjning för de boende. Vad gäller nyproducerade flerbostadshus kan solceller projekteras redan under projekteringsfasen vilket kan medföra lägre installationskostnader och en mer estetiskt tilltalande byggnad. Byggherren står till en början för investeringskostnaden medan fastighetsägaren tar del av besparingar i form av sänkta driftkostnader. Byggherren förväntar sig dock i stor utsträckning att få tillbaka investeringen då fastighetsägaren förvärvar byggnaden.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)