Om SEO är så bra, så varför inte? : En kvalitativ studie om sökmotoroptimering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte och forskningsfrågor: Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt enmans- och mikroföretag tar till sig sökmotoroptimering. Detta för att bättre förstå vilka hinder företag upplever med att ta till sig sökmotoroptimering, så att kunskap om hur företag skulle kunna ta sig förbi identifierade hinder genereras.  1. På vilka sätt tar enmans- och mikroföretag till sig sökmotoroptimering som den digitala utvecklingen möjliggjort?  2. Vad finns det för hinder för enmans- och mikroföretag att ta till sig sökmotoroptimering?  Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och har genomförts med en induktiv ansats. Datainsamlingen har främst skett genom åtta semistrukturerade intervjuer med respondenter från enmans- och mikroföretag samt med experter inom området från marknadsföringsbyråer.  Slutsats: Studien har resulterat i kunskap kring hur enmans- och mikroföretag tar till sig sökmotoroptimering. Resultatet visar att enmans- och mikroföretag upplever fyra framträdande hinder när de tar till sig SEO vilka är brist på finansiella resurser, tidsbrist, extern påverkan och bristen av kunskap inom informationsteknik och strategi. Studien har vidare identifierat fem nya hinder vid implementering av SEO vilka är kunskapsbrist om teknisk implementering av SEO, föråldrad generation på företag, brist på tillit, konjunkturell påverkan samt tidsbrist. Dessa hinder kategoriseras som interna eller externa hinder beroende på hur de påverkar företag. Kunskap har även genererats kring hur enmans- och mikroföretag skulle kunna ta sig förbi dessa hinder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)