Identifikation och analys av korta produktionsstopp i justerverk

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: Sågverket Wallnäs AB har ett behov att identifiera, analysera och åtgärda produktionsstopp kortare än två minuter på sitt justerverk. Syftet med studien är att identifiera korta stopp, var och varför de uppkommer, och ge förslag till förbättringsåtgärder. Studien visar att det vanligaste stoppet orsakas av virkesstycken som hamnar i oordning och att ny maskinutrustning kan avhjälpa problemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)