Revisor och klient: ett distansförhållande? : En kvalitativ studie om hur relationen mellan revisor och klient påverkats av Covid-19 och digitaliseringen

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Inledning: Revisor-klient-relationen är viktig både för revisorn och revisionsarbetet, men också för klienterna och deras upplevda mervärde av en revision. Digitaliseringen och Covid-19 tycks medföra nya förutsättningar för denna relation som inte undersökts i tidigare forskning. Syfte: Syftet med denna studie är att utforska hur revisorer och representanter för små och medelstora klientföretag upplever att deras relation påverkats av den ökade digitaliseringen och pandemin orsakad av Covid-19. Syftet är vidare att utforska hur nämnda parter upplever konsekvenserna av eventuella förändringar. Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi med flerfallstudiedesign. Forskningsansatsen är i huvudsak deduktiv men med induktiva inslag. Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer med revisorer och representanter för små- och medelstora klientföretag. Slutsats: Vår studie visar att revisor-klient-relationen, mer eller mindre, beroende på kontextuella faktorer, utvecklats till ett distansförhållande till följd av Covid-19 och digitaliseringen. I det fall där klientföretaget drabbats hårt av pandemin upplevs en närmare relation, annars tyder resultatet på att relationen i många av de studerade fallen inte förändrats, trots nya förutsättningar. Det kan konstateras att det initiala relationsbyggandet försvårats men att befintliga relationer klarat övergången bra. Klienternas upplevda mervärde förefaller samvariera med hur relationen förändrats. Överlag kan revisorns professionella bedömning argumenteras bli än viktigare i en digitaliserad revisionsbransch, samtidigt som digitaliseringen minskar risken för att revisorns oberoende äventyras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)