Upplevelser av att göra livsstilsförändringar med fokus på kost, i samband med typ 2-diabetes : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

Sammanfattning: Bakgrund: Typ 2-diabetes mellitus är en global sjukdom som snabbt ökar i antal. Den viktigaste delen av behandlingen handlar om att äta ”rätt” kost och allt fler personer blir i behov av kostrekommendationer och kostförändringar. Syfte: Beskriva personer med typ 2-diabetes upplevelser av att göra kostförändringar. Metod: Systematisk litteraturstudie där 13 artiklar, tolv kvalitativa och en kvantitativ/kvalitativ, analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Många med typ-2 diabetes kände sig utanför och upplevde känslor av frustration, ilska, stress och oro. Kosthållningen upplevdes som svår på grund av att kostrekommendationerna var otydliga och ständigt förändrades, dock ansågs motion vara till hjälp. Vardagen upplevdes ofta som en kamp mellan vad som var bäst ur sjukdomssynpunkt, sina begär och frestelser. Denna kamp kunde jämföras med ett missbruk. Det framgick att det fanns skillnader på hur kvinnor och män hanterade sin diagnos och hur de förhöll sig till kostrekommendationerna. Flera uppgav även att maten fått förändrad betydelse, från något positivt till något negativt. Acceptans, sjukdomsinsikt, stöttning och uppmuntran tillsammans med kontroll, planering, mättnad och tillfredställelse upplevdes som viktigt. Slutsats: De med typ 2-diabetes upplevde många känslor där begäret spelade en viktig roll. I slutändan ledde känslorna ofta till hinder i kosthanteringen och en dålig självbild.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)