New Public Management inom äldreomsorgen - Kritiska röster från golvet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Marie-louise Johansson; Noor Jihad; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I Sverige har vi idag en ökad befolkning av personer som är över 65 år. Detta medför också till ökat krav på äldreomsorgen. Äldreboenden är en vanlig typ av boende för personer över 65 år som inte längre klarar av att leva i sina ordinära boende. De ökade kraven på äldreomsorg ökar också kostnaderna i samhället. Genom att genomföra förändringar i arbetssätten inom offentlig förvaltning, såsom vård- och omsorgsförvaltningen inom den offentlig sektorn, är tanken att arbetet blir mer kostnadseffektivt och att verksamheterna får ut det mesta av pengarna. Nyorganiseringen av offentlig förvaltning betyder också decentralisering av organisationer där varje del blir en isolerad enhet med egen budget, vilket i och för sig ökar antalet kostnadscentraler.Syftet med vårt arbete är att undersöka hur New Public Management har spridit sig inom äldreomsorgsorganisationen. Vi vill ta reda på hur denna arbetsgrupp påverkas av New Public Management och om de tycker att det är positivt eller negativt att en offentlig sektor kontrolleras som ett privat företag. Vi har intervjuat åtta undersköterskor i ett kommunalt äldreboende och sedan kommit till de fyra teman som vår uppsats bygger på. Våra utvalda teman är yrkesroller, kostnadsmedvetenhet, individuell lön och prestation, vilka är huvuddragen inom New Public Management.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)