Att putta fram ett varumärke i tiden - en rebranding av Sollentuna Golfklubb

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Författare: Frida Kindbom; Rebecka Skoog; [2019]

Nyckelord: Varumärke; rebranding;

Sammanfattning: Rebrandingen definieras som en förändring av hur en organisation uppfattas av konsumenterna vilket även kan beskrivas som skapandet av ett nytt namn, ny symbol, ny design med syfte att skapa en ny differentierande position i minnet hos intressenterna. Att överleva och lyckas som organisation handlar mycket om ens förmåga att utvecklas gradvis och därför är rebranding en viktig del av ett företags strategi. När företagets ledning eller varumärkesplattform förändras, ofta när organisationen varit verksam under lång tid, är det viktigt att anpassa varumärket efter de nya riktlinjerna. Detta för att kunna bibehålla organisationens varumärkesrelevans. Denna studie använder sig av Sollentuna Golfklubb som case. Golfklubben startade på 60-talet och sedan dess har deras varumärke inte uppdaterats. Det har dock hänt mycket sedan dess - golfens image som sport har förändrats, golfklubbens ledning har bytts ut och organisationen har tagit fram en ny visionsplan. Syftet med denna kandidatuppsats var att med Forskning genom design utreda hur Sollentuna GKs varumärke kunde förnyas, en såkallad rebranding, med avsikt att bibehålla golfklubbens varumärkesrelevans. Utifrån fem faser uppdaterades och omarbetades Sollentuna Golfklubbs varumärkesplattform och varumärkesidentitet. Genom tre olika värderingar - workshop med kund, värderingsintervju med yrkesmän från branschen och en värdering med författarna, kunde en slutsats dras. Arbetet mynnade slutligen ut i en varumärkesmanual där alla varumärkesplattform och varumärkesidentitet inkorporerades. I den slutgiltiga varumärkesplattformen och varumärkesidentiteten finns det en röd tråd som löper genom hela varumärket. Genom en rebranding av hela varumärket säkerställs därför Sollentuna GKs förmåga att bibehålla sin varumärkesrelevans på marknaden i nuläget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)