”That’s what’s going to keep Apple, Apple, as if we keep us, us.” - En diskursanalys av Apples framställning av produkten iPhone

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar titta närmare på den diskurs som karaktäriserar retoriken från Apple Incorporation i de sammanhang där företaget introducerar nya modeller av iPhones. Sju olika officiella iPhone-presentationer av Apple, från den första iPhone någonsin 2007 till den senaste lanseringen av iPhone X 2017, har analyserats i termer av vilken typ av språk, argument och retoriska verktyg som används för att appellera till sina potentiella kunder. Kvalitativ metod i form av videoobservationer kombinerat med diskursanalys användes för att definiera den diskursiva kontext som kännetecknar Apple och deras representanter. Studien drar slutsatsen att Apples talespersoner tenderar att prata om iPhone som en revolutionerande produkt, ojämförlig med andra smarttelefoner och att iPhone förändrade världen till det bättre i avseende på hur vi interagerar med varandra. Apples talespersoner tycks också lovprisa iPhone på grund av dess design, enkelhet men hänför också iPhone som en produkt som har nått en gudomlig nivå genom att dyrkas på global nivå. Enligt konsumentbeteende som teoretiskt ramverk skulle denna diskurs kunna påverka konsumenter i form av att en uppmuntran av materialism lätt tilltalar människor med lågt självförtroende som trånar efter nya, dyra produkter för att överkomma känslor av att inte tillhöra gemenskapen. Denna studie föreslår också att Apple tenderar att tala om iPhone som övermänsklig och kraftfull i egenskap av dess materialistiska beskaffenheter, vilket potentiellt enligt tidigare forskning kan inverka på människors konsumentbeteende i form av att i större utsträckning uppgradera till nya modeller. Genom att iPhone uppmärksammas som en slags helig produkt i sig själv och inte genom den bakomliggande produktionen och arbetskraften riskerar det i teorin att trigga ett impulsivt eller tvångsmässigt konsumentbeteende, då reflektion före inköpen minskar bland konsumenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)